העמותה לקידום מקצועי

 

 

יפוי כח בלתי חוזר

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני חבר בעמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המעבדות, ביוכימאים - מיקרוביולוגיםעמותה מס' 4-403-026-58

בהתאם להסכם הקיבוצי בין המעסיקים הציבוריים לבין הסתדרות המיקרוביולוגים והביוכימאים, על המעסיק לשאת בדמי החברות בעמותה פרופסיונלית שאינה איגוד מקצועי. לפיכך אני מבקש לשלם לעמותה הנ"ל את דמי החבר המגיעים לה עבורי

דמי החבר מוכרים על ידי נציבות מס הכנסה כהוצאה מוכרת ופטורה מחובת ניכוי מס הן לגבי המעסיק והן לגבי העובד, בהתאם לאישור שניתן לעמותה. תקרת דמי החבר נקבעת מדי שנה בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה ממשרד האוצר המתפרסם מדי שנה

בכבוד רב

 

__________________ ___________________

תאריך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת העובד

 

 

פרטים על העובד

  

 

 

 

 

 

מספר ת"ז

 

שם פרטי

 

שם משפחה

 

טל

 

מיקוד

 

עיר

 

מס

 

מגורים: רחוב

 

 

 

 

 

מעבדה

 

 

 

מקום עבודה

 

טל

 

מיקוד

 

עיר

 

מס

 

המען: רחוב

 

 

 

חזרה לעמוד הראשי